پیشکش عربی

شرکت هواپیمایی کشور پادشاهی عربستان سعودی، بعد از اینکه قطر بیش از ۳ سال با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و مهمترین آنها عربستان سعودی، تنش داشت و پروازی نداشتند، از ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱، پروازهایش به قطر را از سر گرفت.

0 نظر
Inline Feedbacks
View all comments